วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการ “แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 12” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานบูรณาร่วมกันในพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ กศน.อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 190 คน