วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 6 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น ภาษาภูไทและวัฒนธรรมถิ่น การทอผ้าย้อมคราม ระหว่างแกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ