วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางวัลลีย์  ศรีรัตน์  รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสายัณห์ ผาน้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย