วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  4  พฤษภาคม  2561 เวลา 13.30 น.  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม  และนางวัชรกาญจน์ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้