วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันนี้ (7 พ.ค.2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ศธภ.12 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา โดยพิธีิเปิดงานได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10-14 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน นวัตกรรม ของนักเรียนอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศและได้รับรางวัล ระดับชาติ