วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo1-8-5-61

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑

โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานประชุม นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี

news8-5-61