วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo1-8-5-61

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑

โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานประชุม นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี

news8-5-61