วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo18-5-61ph

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑

โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานประชุม นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news8-5-61-1