วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ปี 2562 – 2564) ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

  

  

  

  

  

 

 

-----

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117

facebook: @ICTREO4