วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 นางโสภิษฐ์ แก้วกนก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)  ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 โดยมี นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุง ทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้เหมาะสม