วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วันที่  10  พฤษภาคม  2561 เวลา  10.30 น.  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13   และคณะข้าราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวสภาพปัจจุบันปัญหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ณ ห้องประชุม    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายชาญชั