วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมกำหนดกรอบดัชนีข้อมูลเพื่อการวางแผนและแนวทางการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

-----

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117

facebook: @ICTREO4