วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับพระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภงฺกโร วัดศรีมฤคทายวัน (วัดเกาะตาพุด) คณะศิษยานุศิษย์ ประชาชนชาวอำเภอโพธาราม และหน่วยงานภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อใช้เป็นห้องสมุดและให้บริการสืบค้นอินเตอร์เน็ต พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2559 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ให้บริการห้องสมุด มีมุมหนังสือทั่วไป หนังสือพระราชนิพนธ์ บริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต และห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องถกแถลง 4 ห้อง ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และห้องของพ่อ จัดแสดงนิทรรศการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในจังหวัดราชบุรี 19 ครั้ง

 

 

-----

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

 

โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117

 

facebook: @ICTREO4