วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

15-5-61-1

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

บรรยายพิเศษ “สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

news15-5-61