วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศจ-อยธยา 1 1jpg

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ได้รับมอบหมายจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่๔/๒๕๖๑

นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news16-5-61

วันที่