วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กศจ-อยธยา 1 1jpg

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน ได้รับมอบหมายจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่๔/๒๕๖๑

นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news16-5-61

วันที่