วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30-13.00 น. ดร.ชอุ่ม กรรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 13 นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งดำเนินรายการโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. และมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ร่วมประชุม