วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อตลกษณชมชน 56

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะ

ลงติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีนายวัชรินทร์ มัสเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี

news7-6-61