วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

conference8-6-2561 1

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีนายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

news8-6-61