วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

conference8-6-2561 1

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีนายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

news8-6-61