วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

60-กศจ-สบ 7

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

รับมอบหมายจากนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุม นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี

news8-6-61-2