วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

60-กศจ-สบ 7

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

รับมอบหมายจากนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุม นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี

news8-6-61-2