วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยวกาชาดภาค 1

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)

โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

news7-6-61 รอบกองไฟ