วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อกศจ.ปท. 1

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยมี นายภิเษก จันทร์เอี่ยม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news8-6-61-4