วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อกศจ.ปท. 1

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยมี นายภิเษก จันทร์เอี่ยม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

news8-6-61-4