วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

newขบเคลอน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

news11-6-61