วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S 8107971921242

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาอาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ภาคกลาง การประชุมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเติล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news13-6-61

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.reo1.moe.go.th

                   https://www.facebook.com/reo1pte/