วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

S 8107988928091

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ การนำเทคโนโลยีมาจัดการศึกษา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news13-6-61-1

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

          https://www.facebook.com/reo1pte/