วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S 8107988928091

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ การนำเทคโนโลยีมาจัดการศึกษา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news13-6-61-1

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

          https://www.facebook.com/reo1pte/