วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  นายสมเดช  ดอกดวง รก.นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผอ. กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง รอง ผอ. กศน จังหวัดอุบลราชธานี  ผอ.กศน อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้...