วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  นายสมเดช  ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยมี ดร.เธียนไท  คำล้าน ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และ  ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ได้มีโรงเรียนในสังกัด จัดนิทรรศการ 4 โรงเรียน 1)โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 2) โรงเรียนตระการพืชผล 3) โรงเรียนบ้านโนนตูม และ 4)โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้...