วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  1) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสตูล  2) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 3) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

รปประชมแผนกระบ