วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 (นายพิธาน  พื้นทอง)  ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  โดยนางวัชรีพร  แพรแก้ว  และนายพัฒนา  แจ่มเหมือน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น /กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร ”อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยนายชาคริต  คำนวนสินธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร ”ให้การต้อนรับ โดยมีครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม..