วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

d5

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 (นายพิธาน พื้นทอง) ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยนายพัฒนา แจ่มเหมือน และนางวัชรีพร แพรแก้ว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น /กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายประยูร ทิพย์ลุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ให้การต้อนรับ โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

รูปภาพเพิ่มเติม..