วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  1) ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสตูล  2) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ 3) คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

รปประชมแผนกระบ1