วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.45 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร โดยมี นางอุไร  ยืนสุข   รอง ผอ. กศน จังหวัดยโสธร และ  ผอ.กศน อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมี นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้