วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่  6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี รอง ผอ. สพป. ยโสธร เขต 2 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช  รอง ผอ. สพป ผอ. กลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้...