วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเดช  ดอกดวง  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ     ประธานการประชุม   พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มอำนวยการและกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 เป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 คน ณ ศูนย์พัฒนาการบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่