วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 100761 1

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ    สู่ระบบราชการ ๔.๐” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ และนายเชิดชาย ยอดน้อยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม    เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

reo9 100761 2