วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 100761 1

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ    สู่ระบบราชการ ๔.๐” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ และนายเชิดชาย ยอดน้อยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม    เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

reo9 100761 2