วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) เป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมดังกล่าว โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบค่ายย่อยที่ 1 มีผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่/กรรมการ จากหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เข้าร่วม จำนวน 183 คน โดยมีนางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 1

คายยวกาชาด