วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30  น.  นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมเตรียมการลงพื่นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2561  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน กศน. จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม