วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        -จังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
        -จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        -จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        -จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รปตดตามเวทประชาคม