วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

รปประชมคดเลอกกำลงพลจตอาสา