วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สรางความรงานบคคล 3

 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในภาคกลาง

ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์ กทม.

news5-8-61