วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรยนรวมพฒนา 2

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนวัดวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒

news6-8-61