วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร วิทยากรประกอบด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่" นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ สำนักงบประมาณ หัวข้อ "แนวทางการจัดทำข้อเสนองบประมาณแผนพัฒนาภาค" นางสาวนภนง ขวัญยืน สำนักงาน ก.พ.ร. หัวข้อ "การขับเคลื่อนตัวชี้วัด และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค ๖ ภาค" และเวลา ๑๓.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค (ภาคกลาง) โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

news7-8-61news7-8-61-1news7-8-61-2