วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศจ.นน 7

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑

โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

news7-8-61 non