วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กศจ.นน 7

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑

โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

news7-8-61 non