วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันอังคาร ที่ 7  สิงหาคม  2561 เวลา 08.30น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2561 ประจําเดือน กรกฏาคม 2561  ณ.ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 4 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้