วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เพื่อรับรู้ทิศทางและกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค 6 ภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำนาจ  วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในครั้งนี้