วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำกิจกรรมการแถลงผลงาน โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม 4/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีการกำหนดรูปแบบการจัดบูธนิทรรศการแถลงผลงานโครงการ และจัดทำเนื้อหาสำหรับนำเสนอในการจัดบูธนิทรรศการ ออกแบบการจัดบูธนิทรรศการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้