วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำกิจกรรมการแถลงผลงาน โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม 4/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีการกำหนดรูปแบบการจัดบูธนิทรรศการแถลงผลงานโครงการ และจัดทำเนื้อหาสำหรับนำเสนอในการจัดบูธนิทรรศการ ออกแบบการจัดบูธนิทรรศการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้