วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวสุกัลยา  ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางอกนิษฐ์  ทองจิตร รก.นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคน ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมย่อยที่ 6 เครือข่ายการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดฯ ตำรวจ D.A.R.E. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม