วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งนางอัจฉรียา  ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ  ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร  รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีนายประสิทธิ์  เขียวศรี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้