วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ส่งนางอัจฉรียา  ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ  ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร  รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีนายประสิทธิ์  เขียวศรี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้