วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 10 สิงหาคม  2561 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ