วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 10 สิงหาคม  2561 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ