วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร และการกล่าวบท “อาศิรวาท บรมนาถ มหาราชินี” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปเฉลมพระเกยรตสมเดจพระราชน ร.9