วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการในครั้งนี้

 

 

-------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117
facebook: @ICTREO4