วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 4 มอบหมายให้นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม/รูปแบบการส่งเสริมดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่เป็นแบบอย่าง โดย นางศรีประไพ เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กสายรุ้ง และคณะครูนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Project based Learning ณ โรงเรียนเด็กสายรุ้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

  

 

โรงเรียนเด็กสายรุ้ง เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาโดยไม่รับเงินอุดหนุน และจัดการเรียนการสอนแบบ Project based Learning ในทุกระดับการศึกษา (อนุบาล-ประถมศึกษา) โดยกำหนดให้แต่ละชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Project based Learning ปีการศึกษาละ 4 โครงการ แต่ละโครงการใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 2 เดือน 15 วัน

 

---------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 3384 โทรสาร 0 3232 3384 ต่อ 117
facebook: @ICTREO4